Exhibition of Fedor Krushelnytsky and Vasily Krushelnytsky “The Epoch of the Hammer and the Sickle”